Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Reformáció

2008.06.03

A kálvini reformáció

-          Jean Calvin (Kálvin János) à reformátorok második nemzedéke à egy egyházat megújítani akaró szervezkedés miatt Svájcba menekül

-          A keresztény vallás tanításaà a kereszténységről vallott önálló elképzelések megjelentetése

-          1541. Genf prédikátora lesz (à később ugyanitt teológiai akadémiát alapít)

-          Kálvin szerint az uralkodók hatalma Istentől származik, és ha visszaélnek vele, a nép vezetői szembeszállhatnak velük

-          ima, közös éneklés, prédikáció előtérbe helyezése

-          egyszerű és szegény egyház létrehozása

-          Isten hatalma végtelen à „predesztináció” (eleve elrendelés): sorsunk cselekedeteinktől függetlenül a dicsőség vagy a kárhozat

-          munka és polgári erények megbecsülése à a vagyont nem eltékozolni, hanem a közösség és az egyén javára befektetni kell

-          hierarchia elvetése

-          a hitközségek életében szerepet kapnak világiak (presbiterek = világi egyházfelügyelők; prédikátorokkal együtt igazgatják a ref. eh.-at) is

-          kálvinizmus terjedése: Svájc, Fr.o., Németalföld, Skócia, Anglia, Magyarország (Erdély; pl. Apáczai Csere János J)

Az antitrinitáriusok

-          ~ = Szentháromság-tagadók àKrisztus isteni természetének és a Szentlélek létezésének tagadása

-          legjelentősebb képviselőjük: Miguel Serveto (Szervét Mihály) spanyol orvos, akit azonban később máglyára küldenek

Ellenreformáció – katolikus megújulás

-          reformáció à a kat. eh. hívei mozgalmat indítanak eh.-uk megtisztítására

-          III. Pál pápa világi hatalmát és a pápai diplomáciai hálózatot használja fel a katolicizmus megmentésére à 1540. jóváhagyja a Loyolai Szent Ignác által alapított jezsuita szerzetesrend működését à e rend célja: „a lelkeknek a keresztény életben és a keresztény tanításban való előmenetele, a hit terjesztéseà tagjaitól fegyelmet követel

-          magas színvonalú iskolahálózat létrehozása (jezsuiták által)

-          inkvizíció intézményének újbóli felállítása (Szent Hivatal; 1542) à katolikus ter.-eken működik

-          1545-63. tridenti zsinat à orvosolják azokat a sérelmeket, amelyeket az alapvető katolikus hittételek torzulása nélkül meg lehet tenni

-          nem mondanak le a pápa egyházfőségéről, a szerzetességről, a szentségekről és a szentek tiszteletéről

-          IV. Pál pápa à tiltott könyvek jegyzékének összeállítása

-          reformok à megáll a ref. terjedése

A barokk

-          katolicizmus megújulása à új korstílus megjelenése: barokk

-          XVI. sz.: a reneszánsz ember a művészet is a hit felé fordul

-          érzelmekre, érzékekre ható műalkotások à főurak és kat. fejedelmek támogatásával

-          érzelmi túlfűtöttség, mozgalmasság, változatosság

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.