Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Diktatúrák a két vh. között

2008.06.03

Németország

 

A németországi forradalom

-          1918. nov. 3.: kieli matrózfelkelés à átterjed egész Németo.-ra à nov. 9. II. Vilmos elmenekül à Berlinben kikiáltják a köztársaságot (miniszterelnök: Friedrich Ebert)

-          1919. jan. Alkotmányozó Nemzetgyűlés (SzDP, Centrum Párt, Demokrata Párt) összeül Weimarban àweimari köztársaság

-          kancellár à a bir.-i gyűlésnek felelős

-          bir.-i gyűlés (Reichstag): tagjait titkos, közvetlen választásokon szavazzák meg

-          államfő: köztársasági elnök (közvetlenül a nép választja, hétévente) à hadsereg főparancsnoka, kancellár kinevezője, új választások kiírója

A szélsőjobb és a szélsőbal szorításában

-          1918 vége: megalakul a Német Kommunista Párt à cél: forradalom továbbfejlesztése szovjet mintára

-          1919. jan.: leverik a berlini komm. felkelést és a későbbieket is

-          a vh. után elszaporodnak a pol.-i gyilkosságok à a bíróságok keményen lesújtanak a baloldalra, ezzel szemben a jobboldali terrorcselekményeket elnézéssel kezelik…

-          1920. márc. a hadsereg nem hajlandó fellépni Wolfgang Kapp puccskísérletének tagjai ellen à egy általános sztrájk buktatja meg őket végül

-          a polgári középpártok többször is a szociáldemokratákkal lépnek koalícióra

-          ’20-as évek eleje: a szélsőjobboldali nemzetiszocialista párt tevékenysége Bajoro.-ra koncentrálódik

-          1923. nov.: müncheni „sörpuccs” à Hitlert öt év fogságra ítélik, amikor kiszabadul (13 hónap után), újjászervezi a pártját és működését kiterjeszti az egész országra

A weimari köztársaság aranykora

-          ’20-as évek második fele: Németo. pol.-i és gazd.-i viszonyainak rendeződése, nemzetközi tekintélye helyreáll à a modern kultúra és az életmódváltás egyik európai központjává válik; Berlin pedig igazi világvárossá

A weimari köztársaság válsága

-          1929-es gazd.-i világválság à ugrásszerűen nő a munkanélküliek száma à gyors és radikális változást ígérő mozgalmak előretörése

-          szociáldemokrata-polgári jobboldali koalíció felbomlása (1930)

-          1932. júl.-i választások à komm. párt: 14,3%, nemzetiszoc. párt: 37,8%

-          a jobboldal keresi a nácikkal való megegyezés lehetőségét à 1933. jan. 30-án Hindenburg kinevezi Hitlert kancellárrá

Náci hatalomátvétel

-          a kormányban a konzervatív jobboldali politikusok vannak többségben, akik azt gondolják, ellenőrzésük alatt tartják a nácikat, azonban Hitler azonnal hozzákezd a demokratikus keretek lebontásához à új választások kiírása à kampányfogás: Reichstag felgyújtása („a kommunisták voltak!”) ↔ az NSDAP „csak” a szavazatok 44%-át szerzi meg à koalíció

-          Hitler felhatalmazási tv.-e: a kancellár rendeletekkel, a parlament jóváhagyása nélkül is kormányozhat à 1933. júl.: rendelete mondja ki, hogy Németországban csak az NSDAP működhet pártként

 

 

 

 

Hitler hatalmának bebiztosítása

-          fontos szerep jut az SA-nak (a náci párt félkatonai szervezete) à sokan komolyan veszik a párt szociális célkitűzéseit, így a politikai ellenfelekkel való leszámolás után követelik az ígéretek valóra váltását, a „második forradalmat”

-          Hitler megerősíti az SS-t („Véderő”) és a Gestapót („Titkos Államrendőrség”)

-          1934. jún. 29-30.: „hosszú kések éjszakája”: az SA vezetőségének lemészárlása

-          1934. aug.: Hitler a saját hatáskörébe vonja az államfői jogokat is (à a német hadsereg újra esküt tesz, személyesen Hitlerre)

Totális diktatúra

-          nácik: „az állam ellenőrzése alól senki nem vonhatja ki magát!” à mindenhol a nemzetiszocialista elvek érvényesülnek

-          Hitler taktikai okokból elhalasztja az egyházakkal és a vallással való végleges leszámolást

-          10-14 évesek szervezete: Jungvolk, 14-18 éveseké: Hitlerjugend

-          németországi zsidóság üldözése à a zsidókat megfosztják állampolgárságuktól; nemi kapcsolat „árja” és zsidó között: „fajgyalázás”

-          1938. nov. 9-10.: „Kristályéjszaka”: átfogó, szervezett támadás a zsidóság ellen à később a zsidókat kötelezik arra, hogy egymilliárd márkát fizessenek „az okozott károk fejében” (7500 üzlet, 191 zsinagóga szétverése ill. felgyújtása)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szovjetunió

 

Hadikommunizmus

-          bolsevik hatalomátvétel à államosítások (ipar + keresk.)

-          paraszti gazdaságok fennmaradnak, de a fogyasztáson felüli felesleget megszabott áron be kell szolgáltatni à új gazd.-i rsz.: ~

-          1921-re milliókat sújt az éhínség, a termelés visszaesik à tavasszal parasztlázadások + városi zavargások és sztrájkok; kronstadti (haditengerészeti erőd) felkelés

A NEP

-          válság à gyökeres gazdaságpol.-i fordulat à ~ („Új gazdaságpolitika”) à a kapitalizmus „ideiglenes és részleges” visszaállítása à ismét működhetnek a magángazdaságok, tevékenykedhetnek a külföldi beruházók, a pénz és a piac visszakapja régi helyét és szerepét, eltörlik a beszolgáltatási rsz.-t, helyette elviselhető mértékű állami adót vetnek ki a gazdálkodókra à a gazdaság gyors növekedésnek indul

 

Utódlási harcok

-          1924 elején meghal Lenin à csak a ’20-as évek végére derül ki, hogy utódja J. V. Sztálin lesz a bolsevik párt élén

 

A Szovjetunió létrehozása

-          1917. nov.: „nemzeti önrendelkezés” elve (bolsevikok) à hatalomátvétel után: a nemzeti önrendelkezés csak az adott ország proletariátusát illeti meg à ahova a Vörös Hadsereg bevonul, ott a helyi kommunisták kerülnek hatalomra à „szovjethatalom” kikiáltása ezekben az országokban (Ukrajna, Belorusszia, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, közép-ázsiai államok) à 1922. dec. 30.: létrejön a Szovjetunió (Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége) à a párt, az állam és a központi szervek (hadsereg + titkosszolgálat) vezetésében az orosz túlsúly érvényesül

 

Tervgazdálkodás

-          új politika két legfontosabb eleme: kollektivizálás + intenzív iparosítás

-          gyorsított iparfejlesztés: ~ keretei között à ötéves tervek à hatalmas gazd.-i fejlődés előirányzása

-          kollektivizálás a mezőgazd.-ban: a parasztok magángazdaságait kolhozokba (termelőszövetkezet, amely elvileg a tagok, gyakorlatilag az állam irányítása alatt áll) vagy szovhozokba (állami gazdaság; az állam tulajdonában levő nagybirtok) tömörítik à a parasztok érzékelik, hogy a lényeg, hogy elvegyék tőlük földjeiket, jószágaikat és szerszámaikat

-          kollektivizálás à ellenállás à országszerte lázadások à megtorlás: „kulákok” (gazdag parasztok és családjaik) kitelepítése

-          1932-33. ukrajnai éhezés, amelyet a kormány a parasztok megtörésére tudatosan gerjeszt

-          termésátlagok csökkenése

 

Terror és személyi kultusz

-          ’20-as évek vége: tömeges tisztogatás à milliók kerülnek a GULAG-ba (koncentrációstábor-hálózat Szibériában)

-          1934 és 38 között a terror eléri a legfelsőbb köröket à a párt és az állam legfontosabb vezetőit bíróság elé állítják à koncepciós perek à a legtöbbeket halálra ítélik és kivégzik

-          tisztogatások a párt- és államapparátus, hadsereg, gazd.-irányítás minden szintjén, végül a titkosszolgálatokon is

-          páratlan mértékű személyi kultusz kiépülése Sztálin körül à útmutatásai szentírásnak számítottak az élet miden ter.-én, portréja kötelező díszítőelem a magánlakásokban is

 

A szovjet társadalom átalakulása

-          szovjetek élete: terror, nyomorúság, társadalom alapos átrétegződése (GULAG-ra hurcoltak helyét mások foglalják el)

-          ’30-as évek: megszűnik a korábbi bérrendszer à jelentős különbségek lesznek a fizetésekben és az egyéb juttatásokban à párt- és állami vezetők jobb lehetőségekhez jutnak

-          Manipuláció à az emberek többsége nincs tisztában vele, hogy életszínvonala mennyivel alacsonyabb, mint a nyugati („Csak a szovjethatalom esküdt ellenségei kételkedhetnek a szovjet munkások és parasztok helyzetének javulásában.” - Sztálin)

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Can you stand for the stress

(Aanymnasifsmit, 2018.10.01 05:33)

Compression est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang par de vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-femme-france-nantes/

High Blood Pressure and Nerve Affliction

(Aanymnasifsmit, 2018.09.21 01:44)

Torsion bras de quelqu'un est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang par de vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/pour-commander-du-cialis/

Reading the unknown blood bring pressure to bear on guidelines

(AAdoptellamola, 2018.08.13 18:18)

Poids est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre moelle bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-publicite/