Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A felvilágosult abszolutizmus

2008.06.03

Vitam et sanguinem! – Mária Terézia uralkodása

 

Életünket és vérünket!

-          Pragmatica Sanctio (1720-as évek, III. Károly) à Mária Terézia (1740-1780) uralkodása biztosnak hitt, de nem az

-          II. Frigyes porosz király tör a bir.-ra à elfoglalják Sziléziát à a franciák és a bajorok is támadásba lendülnek

-          a rendeknek a királynő biztosítja a szabadságjogaikat à megszavazzák a kért újoncokat és az adót

-          magyar támogatás à osztrák örökösödési háború (1740-48) à Szilézia elvész, de a bir. Megmarad à Mária Terézia nem nyugszik bele Szilézia elvesztésébe à hétéves háború (1756-63) à Szilézia porosz kézen marad

Gazdasági reformok

-          haderőfejlesztés à a hadsereg óriási összegeket emészt fel à megerősítése csak a jövedelmek felemelésével elképzelhető

-          Szilézia a legiparosodottabb tartomány volt!! à nagy kiesést okoz az elvesztése

à reformok à Lajtántúl: nemesség és papság megadóztatása, védvámrsz. bev.-e

                     à Magyarország: 1751-es ogy.-n megpróbálja rávenni a rendeket az   

                          adózásra, de azok elzárkóznak

-          1754-es vámrendelet à kettős vámhatár: birodalom köré ipari vámhatár, Magyaro. és a Lajtántúl között megmaradnak a korábbi vámok à a birodalmi gazd.-i érdekek érvényesítése a magyar érdekekkel szemben is

 

Jobbágyvédelem – Az urbárium

- nagybirtokok à árutermelés à mezőgazd.-i kivitel bővülése

- nagybirtokosok növelik saját kezelésű földjeiket à növekszik a robot mértéke à heti több napra emelkedik a robotkötelezettség à majorság előretörése veszélyezteti az adóalapot (a majorsági földek nem, csak a jobbágytelkek adókötelesek) à 1767-es jobbágyrendelet (Urbárium): a jobbágyi szolgáltatások maximalizálása

- 1764 után rendeletekkel való kormányzás

Oktatás

- reformpolitika része az oktatás színvonalának emelése à Ratio Educationis (1777) à közoktatás szabályozása

- állam igénye az iskolaügy irányítására

A királynő és az ország

- Mária Terézia igyekszik megtartani, sőt erősíteni a magyar vezetőréteg bizalmát a dinasztia iránt à hangsúlyozza uralmának magyar jellegét

A világszemlélet változása

- felvilágosodás kezdetei: az uralkodó dinasztia közvetítésével

- bécsi testőrírók (pl. Bessenyei)

- a felvilágosodás eszméi főleg szépir.-i művekben jelennek meg

- fő célkitűzés: anyanyelv fejlesztése és államnyelvvé tétele

 

 

 

 

 

A felvilágosult zsarnok – II. József

 

A türelmetlen trónörökös

- tervezeteket készít, programokat dolgoz ki à Mária Terézia rendre visszautasítja à József hosszú utazásokat tesz a bir.-ban à újabb és újabb javaslatokkal áll elő

A kalapos király

- nem koronáztatja meg magát à mentesül a koronázási eskü alól à nem kell a magyar tv.-eket figyelembe vennie

- terve: egységes, ésszerűen működő birodalom létrehozása, amely az alattvalók számára jólétet biztosít à lázas tevékenykedésbe kezd

- megvalósíthatónak tartja a rendeleti úton való kormányzást

à Türelmi rendelet

- II. József az egyházat is reformjai és az általa felfogott közjó szolgálatába kívánja állítani à növeli az állam befolyását az egyház felett

- növeli a nép körében élő lelkészek számát és javadalmait

- cél: vallási türelem és egységes birodalom kialakítása à szabad vallásgyakorlat biztosítása az evangélikusok, a kálvinisták és a görögkeletiek számára

à Jobbágyrendelet

- Mária Terézia követése

- 1784. Erdély: véres parasztfelkelés à ~: „jobbágy” elnevezés és röghöz kötés megszűnése à mesterséget tanulhatnak, javaikat örökíthetik à csökken a parasztság kiszolgáltatottsága

à Nyelvrendelet

- egységes birodalom eszméje à német nyelv államnyelvvé tétele (a latin helyett, 1784) à ellenállást vált ki a nemesség körében à a rendi ellenzékiség közeledik az anyanyelvhez

Jozefinisták

- II. József rendeletei kibocsátásakor nem veszi figyelembe a hagyományok erejét és a pol.-i erőviszonyokat

- a felvilágosult értelmiség támogatja a reformokat (jozefinisták, pl. Széchényi Ferenc, Teleki Sámuel, Kazinczy stb.)

- a rendiséget és az ország érdekeit sértő rendeletek à a támogatók köre megfogyatkozik és elszigetelődik

A nevezetes tollvonás

- a rendek képtelenek érdekeik erőteljes képviseletére (meg vannak fosztva a megyei önállóságtól és az ogy.-től)

- II. József belép a törökellenes háborúba à sok áldozat à lakosság elégedetlensége à nemesi ellenállás; összeköttetés a porosz udvarral à a halálos ágyán fekvő császár három (jobbágy-, türelmi- és egy, a lelkészlakokra vonatkozó) rendeletem kívül az összes többit visszavonta

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.